Mástsky potravinový spolok v STUPAVE

Stanovy združenia

STANOVY

Mástsky potravinový spolok v Stupave

čl. 1.

Názov, sídlo, predmet činnosti

Názov združenia:       Mástsky potravinový spolok v Stupave

Sídlo združenia:         Hviezdoslavova 1792/107A  , 90031 Stupava

Predmet činnosti:  Rozvoj farmárskej poľnohospodárskej prvovýroby a výroby  v podmienkach rodinných fariem v regióne Stupavy.

Koordinácia činnosti a ochrana záujmov výrobcov „Stupavského zelá“,ako registrovaného chráneného označenia pôvodu.

Aktívny prístup k rozvoju mesta Stupava v kultúrno-spoločenskej oblasti,zameranej na zachovanie ľudových tradícií a odkazu našich predkov.

čl. II.

Cieľ činnosti Združenia 

Mástsky potravinový spolok v Stupave (ďalej len Združenie) sa zakladá ako dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb, ktorí majú záujem o rozvoj farmárskej poľnohospodárskej prvovýroby a výroby v regióne Stupavy. Prioritnou činnosťou Združenia ako právnickej osoby je zastupovanie spoločných záujmov členov združenia v oblasti ochrany „Stupavského zelá“ ako registrovaného chráneného označenia pôvodu, dodržiavanie špecifikácie, predpísanej výrobnej a výrobkovej dokumentácie. Zaisťuje kontrolu  dodržiavania špecifikácie a kvality „Stupavského zelá“, ochranu proti zneužitiu registrovaného  označenia a dodržiavanie štandardnej kvality všetkými výrobcami..

Poskytuje svojim členom informácie a poradenstvo v oblasti výroby, dodržiavania špecifikácie, štandardizácie kvality,  vypracovania výrobkovej a výrobnej  dokumentácie, podnikateľských zámerov a projektov pre získanie podpory z dotačných titulov a štrukturálnych fondov. Spracúva a zabezpečuje spoločnú marketingovú politiku .

Cieľom Združenia je aj organizácia kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré budú podporovať farmársky životný štýl a budú nadväzovať na tradície našich predkov. Združenie bude ochraňovať záujmy samostatne hospodáriacich roľníkov.

čl. III.

Vznik členstva v Združení

Členom Združenia sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní alebo má v prenájme ornú pôdu na vymedzenom katastrálnom území v Stupave a blízkom okolí o výmere minimálne 10 árov. Členom Združenia sa má právo stať každá právnická a fyzická osoba, ktorá podala prihlášku a súhlasí so stanovami Združenia. Združenie  je povinné vydať členom na základe žiadosti osvedčenie o členstve.

 čl. IV.

Práva a povinnosti členov

1 / Práva členov:

člen, fyzická osoba alebo štatutárny zástupca právnickej osoby alebo ním notárskym overením  poverený zástupca  člena Združenia má 

a) právo sa zúčastniť na všetkých Valných zhromaždeniach a hlasovať na nich

b) právo voliť a byť volený do orgánov Združenia

c) podávať návrhy a podnety na riešenie problémov týkajúcich sa cieľov a činností Združenia

d) využívať výsledky činnosti Združenia ako celku a podieľať sa na rozhodovaní vo všetkých veciach

e) predkladať návrhy k rokovaniu Valného zhromaždenia, žiadať zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia

f) podávať návrhy na rozšírenie činnosti Združenia

g) člen Združenia má právo byť vedený ako výrobca registrovaného výrobku „Stupavské zelé“ v registri UPV  a vyrábať registrovaný výrobok s použitím chráneného označenia

h)  má právo navrhovať kandidátov za členov kontrolných skupín

i) má právo byť informovaný a využívať informácie a dokumenty Združenia pri svojej činnosti

 

2 / Povinnosti členov :

a) dodržiavať Stanovy Združenia

b) dodržiavať postupy dohodnuté Valným zhromaždením

c) zúčastňovať sa Valných zhromaždení

d) neobmedzovať a nezasahovať ostatným členom do ich vlastných kompetencií

e) finančne sa podieľať na zabezpečení činností podľa bodu XII. týchto Stanov

f) pri výrobe  dodržiavať podmienky stanovené  v špecifikácii

g) umožniť kontrolnej skupine podľa bodu X. kontrolu dodržiavania podmienok výroby´stanovených v špecifikácii registrovaného výrobku priamo vo výrobe

h) umožniť odber vzoriek registrovaného výrobku pre kontrolu kvality

i) sledovať a upozorňovať na zistené porušenie práva na ochranu registrovaného výrobku na trhu.

 

Novoprijatí členovia Združenia majú všetky práva a povinnosti dňom prijatia.

čl. V.

Orgány Združenia

 Orgánmi Združenia sú :

  1. Valné zhromaždenie
  2. Predstavenstvo
  3. Dozorná rada 

čl. VI.

Valné zhromaždenie 

1 / Valné zhromaždenie je najvyšší orgán Združenia

a) Volí a odvoláva predstavenstvo a dozornú radu

b) Rozhoduje o prijatí nových členov a ukončení členstva

c) Schvaľuje zmeny a doplnky Stanov Združenia a Štatút kontroly

d) Schvaľuje plán činnosti , kontroly a finančný rozpočet Združenia

e) Prejednáva správy predstavenstva Združenia o jeho činnosti a hospodárení

f) Rozhoduje o zániku Združenia

g)Schvaľuje návrhy na zmeny špecifikácie

 

2 / Valné zhromaždenie zvoláva predseda predstavenstva Združenia podľa potreby spravidla raz  za pol roka.

3 / Mimoriadne Valné zhromaždenie musí byť zvolané do 20 dní, ak o to požiada písomne  predstavenstvo najmenej 1/3 členov.

4 / Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné pri účasti viac ako 50% všetkých členov.

Každý člen má jeden hlas.

5 / Pre prijatie rozhodnutí je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.

6 / Pre rozhodnutia o členstve v Združení, zmene stanov a zániku Združenia sa vyžaduje 2/3 väčšina  hlasov.

7 / Rozhodnutie Valného zhromaždenia je pre členov záväzné ak nie je v rozpore s týmito  Stanovami a platnými právnymi predpismi.

8 / Podkladové materiály k rokovaniu Valného zhromaždenia zasiela tajomník so súhlasom

predsedu najmenej 7 dní pred termínom konania Valného zhromaždenia.

9 / Zúčastniť sa na Valnom zhromaždení a byť volení do orgánov Združenia môžu  maximálne dvaja zástupcovia každého člena. Pri voľbe majú ale iba jeden hlas. 

 čl. VII.

Predstavenstvo Združenia

1 / Predstavenstvo je trojčlenným kolektívnym riadiacim orgánom Združenia. Je volené    Valným  zhromaždením na  dobu troch rokov.

2 / Členom predstavenstva môže byť len jeden štatutárny zástupca alebo ním notárskym overením  poverený zástupca  člena Združenia . Zvolené predstavenstvo si volí zo svojho stredu  predsedu.

3/ Združenie zastupuje navonok predseda predstavenstva, v prípade  jeho neprítomnosti ním  poverený člen predstavenstva.

4 / Funkcie členov predstavenstva sú čestné.

5 / Zasadnutie predstavenstva zvoláva predseda minimálne štyrikrát ročne.

6 / Predstavenstvo je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov . Zastupovanie vo funkcii člena predstavenstva nie je možné. Pri hlasovaní rozhoduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov predstavenstva, hlasovanie je verejné, môže byť platná i forma hlasovania „per rollam“ písomným alebo telefaxovým dopytom ak s týmto  spôsobom hlasovania prejavia súhlas všetci členovia predstavenstva.

Každý člen má jeden hlas, v prípade zhodnosti počtu hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho. Z každého zasadnutia je spísaný záznam, ktorý podpisuje predseda predstavenstva , za jeho  neprítomnosti ním poverený člen predstavenstva.

čl. VIII.

Pôsobnosť  Predstavenstva

1/ Predstavenstvo sa za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

2/ Riadi činnosť Združenia medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.

3/ Vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia.

4/ Predkladá Valnému zhromaždeniu plán činnosti a kontroly Združenia, rozpočet Združenia, vrátane  jeho tvorby a čerpania, správu o činnosti a hospodárení.

5/ Predstavenstvo menuje členov a predsedu kontrolných skupín v súlade so Štatútom kontrolnej činnosti.

6/ Schvaľuje opatrenia na nápravu pri zistení kontrolnej skupiny o porušení špecifikácie výrobku.

7/ Zabezpečuje koordináciu a spoluprácu pri kontrolných činnostiach s autorizovanou organizáciou podľa Zákona č. 469 / 2003 Zb. z. „O označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov ..„ a Vyhlášky MP SR zo 17. decembra 2003 čiastka 8.

8/ Pripravuje návrhy a podklady pre  ochranu registrovaného  označenia pred jeho zneužitím a poškodením.

9/ Nevyhnutné administratívne činnosti zabezpečuje predstavenstvo formou zmluvy alebo

menovaním a prijatím do pracovného pomeru tajomníka. Predstavenstvo určuje predmet zmluvy, pracovnú náplň a odmenu za výkon týchto činností. 

čl. IX.

Dozorná rada

1/ Je trojčlenným voleným orgánom Valného zhromaždenia na dobu troch rokov, dozerá na výkon činnosti predstavenstva, kontroluje hospodárenie Združenia.

2 / Prejednáva  sťažnosti členov a Valnému zhromaždeniu predkladá návrh na ich riešenie.

3/ Na zistené nedostatky upozorňuje predstavenstvo a vyžaduje zjednanie nápravy v stanovenej lehote.

4/ O kontrole hospodárenia predkladá raz do roka správu Valnému zhromaždeniu.

5/ Členom dozornej rady nemôže byť člen iného voleného orgánu.

6/ Členovia dozornej rady si volia z pomedzi seba predsedu, ktorý zvoláva radu minimálne dvakrát ročne a riadi jej činnosť .

7/ Členstvo v dozornej rade je čestné.

8/ Predseda alebo ním splnomocnený člen dozornej rady má právo byť prítomný na rokovaní predstavenstva. Musí byť o konaní predstavenstva informovaný rovnakým spôsobom a v rovnakom termíne ako členovia predstavenstva.

 čl. X.

Kontrola a ochrana registrovaného označenia

 

1/ Za kontrolu dodržiavania špecifikácie a kvality výrobku  s registrovaným chráneným označením je zodpovedný každý člen Združenia  i Združenie  ako celok.

2/ Kontrolná činnosť je zabezpečená podľa Štatútu kontroly, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie.

3/ Pre výkon kontroly menuje Predstavenstvo kontrolné skupiny. Členmi kontrolných skupín môžu byť členovia Združenia, nimi určení zástupcovia a externí odborníci.

4/ Pri kontrole dodržiavania špecifikácie má kontrolná skupina právo vyžadovať od    kontrolovaného výrobcu predloženie dokumentov potvrdzujúcich dodržiavanie špecifikácie

5/ Kontrolovaný výrobca musí umožniť vstup kontrolnej skupiny do priestorov kde sa „Stupavské zelé“ vyrába.

6/ O výsledkoch kontroly informuje predseda kontrolnej skupiny písomnou formou predstavenstvo Združenia a kontrolovaného výrobcu.

7/ Kontrolovaný výrobca  môže vzniesť námietku voči výsledku kontroly na Predstavenstvo. Proti rozhodnutiu Predstavenstva sa môže kontrolovaný subjekt odvolať na Valnom zhromaždení.

čl. XI.

Majetok Združenia

 

1/ Majetok Združenia  tvoria finančné prostriedky veci a práva k hmotnému a nehmotnému   majetku ktoré Združenie za svojho trvania nadobudlo.

2/ Majetok Združenia sa tvorí z členských príspevkov a doplnkových príspevkov členov Združenia  a iných príjmov.

3/ Združenie zodpovedá svojim majetkom za plnenie svojich povinností a záväzkov. Nezodpovedá  za plnenie povinnosti a záväzkov jednotlivých členov s výnimkou keď títo konajú v mene Združenia  z poverenia Valného zhromaždenia alebo predstavenstva.

4/ Členovia neručia za záväzky Združenia.

čl. XII.

Hospodárenie  Združenia

1/ Združenie  hospodári podľa rozpočtu schváleného Valným zhromaždením. Rozpočet sa

stanovuje na obdobie jedného roka.

2/ Združenie vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú uzávierku v zmysle platných predpisov.

3/ Finančnými zdrojmi Združenia  sú :

a) Základné členské príspevky.

Schvaľuje ich každý rok Valné zhromaždenie. Je ich povinný zaplatiť každý člen Združenia    v schválenej  výške k 30. januáru príslušného roka a nový člen do 14 dní od prijatia.

Pre rok 2012 výška členského príspevku činí 10 € , slovom: desať euro ( 301,26 SKK).

b) Doplnkové príspevky členov.

V prípade potreby bude dodatočne určené Valným zhromaždením, ktoré zároveň schvaľuje aj výšku, spôsob a termín platby príspevku.

4/ Základné členské príspevky v prípade vstupu nového člena v priebehu roka sa platia v plnej výške.

5/ Príjmy z výnosov z vlastnej činnosti Združenia nie sú určené na podnikanie v zmysle     Zákona o daniach z príjmov č. 147/94 Zb. z. . V zmysle §19 ods. b) nie sú predmetom súťaže s inými osobami a ak sú úmerné k vynaloženým nákladom sú od dane oslobodené. Taktiež od dane sú oslobodené základné a doplnkové členské príspevky .

6/ Majetok Združenia možno použiť iba na výkon činnosti a plnenie cieľov Združenia podľa týchto  Stanov.

7/ Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia môže Združenie vytvárať fondy na špeciálne účely súvisiace s činnosťou Združenia. ( napr. Ocenenie  pre najlepšieho výrobcu.).

čl. XIII.

Ukončenie členstva 

Členstvo v Združení  zaniká:

a)      Vystúpením

Oznamuje sa písomne predstavenstvu  Združenia doporučeným listom s uvedeným dátumom vystúpenia.

b)      Vylúčením

Ak  člen neplní povinnosti dané Stanovami Združenia  alebo svojim konaním poškodzuje záujmy Združenia. O vylúčení rozhodne Valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov s hlasom rozhodujúcim

Zánikom členstva vzniká členovi povinnosť vysporiadať svoje záväzky ku dňu ukončenia členstva voči Združeniu.

čl. XIV.

Zánik Združenia

1 / Ak Združenie neplní účel na ktorý bolo zriadené môže Valné zhromaždenie na návrh niektorého z členov rozhodnúť o jeho dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením. Pred zánikom Združenia ak majetok Združenia neprechádza na právneho nástupcu sa vyžaduje likvidácia.

2 / Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia o zániku je predseda povinný zabezpečiť likvidáciu majetku, prenos práv na registrované výrobky a podať podnet na vymazanie  Združenia  z registra.

3 / Valné zhromaždenie v prípade rozhodnutia o zániku musí zabezpečiť prechod funkcie nositeľa registrácie chráneného označenia.

čl. XV.

Záverečné ustanovenie 

  1. Stanovy združenia  Mástsky potravinový spolok v Stupave  boli jednohlasne schválené prípravným výborom dňa  27.júna 2012 v Stupave.