Mástsky potravinový spolok v STUPAVE

Aktuálne a zrealizované projekty :

   

Registrácia značky „stupavské zelé" na úrovni Európskej komisie:

Registrácia ochrannej známky EU na „stupavské zelé" ako výrobku s chráneným označením pôvodu (CHOP) a s tým súvisiace dodržiavanie špecifikácie, predpísanej výrobnej a výrobkovej dokumentácie, kontrolu dodržiavania špecifikácie a kvality „Stupavského zelá", ochrana proti zneužitiu registrovaného označenia a udržiavanie štandardnej kvality všetkými výrobcami.

 [obrazok] Zelé-boty.jpg[obrazok] Stupavske zelé-BA-RybneNám-60roky-foto.jpg

Kontaktné osoby:     Doc. Ing. Stanislav Šilhár CSc., VÚP - Biocentrum Modra, Ing. Roman Gašpárek, Agroservis Stupava, Imrich Horínek, podpredseda MPSS oz., Ing. Jozef Fabian, predseda MPSS oz.

Súvisiace zákony a predpisy: ZÁKON 469 /2003 o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov                                            NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

Dňa 06.05.2015 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnená naša žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu pre "stupavské zelé"

Zverejnenie-Vestník č. 9/2015 MP-SR zo dňa 06.05.2015 SI PREČÍTAJTE TU!

Dňa 02.06.2015 bola Úradom priemyselného vlastníctva SR (UPV-SR) zverejnená naša žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu pre "stupavské zelé"

Zverejnenie-Vestník č. 6/2015 UPV-SR zo dňa 02.06.2015 SI PREČÍTAJTE TU! 

Dňom 26.10.2015 sme získali prechodnú ochranu označenia pôvodu pre "stupavské zelé" na vnútroštátnej úrovni. V tento deň bola Úradom priemyselného vlastníctva SR (UPV-SR) na základe rozhodnutia zo dňa 09.09.2015 podaná žiadosť európskeho ochranného označenia pôvodu pre "stupavské zelé".  

Rozhodnutie UPV-SR zo dňa 09.09.2015 SI PREČÍTAJTE TU!

[obrazok] foto-web-MPSS-zele.jpg

Výsledkom druhej etapy konania, prebiehajúcej od 26.10.2015 na úrovni Európskej komisie(EK) by malo byť oficiálne zverejnenie chráneného označenia pôvodu pre "stupavské zelé" v Úradnom vestníku EÚ. Tento zdĺhavý proces spravidla trvá 12 až 18 mesiacov. O jeho výsledku Vás budeme samozrejme informovať...

Dňa 7. 1. 2017 bola v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnená žiadosť o zápis chráneného označenia pôvodu pre "Stupavské zelé"Celé znenie žiadosti o zápis označenia "Stupavské zelé" uverejnenej vo Vestníku EU - NA STIAHNUTIE TU!


Obnova kaplnky sv.Urbana v Stupave-Máste:

Obnovu kaplnky sv. Urbana realizujeme v spolupráci s mestom Stupava, odoborným garantom rekonštrukcie je pán Jozef Lenhart, historik umenia. Projekt podporujú: primátor mesta Stupava Pavel Slezák, stupavský farár dekan Mons. Félix Mikula.

[obrazok] sv.urban_kaplnka.jpg[obrazok] svurban-Mast-01.jpg

Najstaršia poľná kaplnka v Stupave je zasvätená sv. Urbanovi, patrónovi vinohradníkov. Vlastným nákladom v sume 100 zlatých ju dal v roku 1705 postaviť stupavský farár Žigmund Uzeroczy. Postavená bola v tesnej blízkosti pútnickej cesty do Marianky, pod vinohradmi na svahoch Vrchnej hory.

Rekonštrukcia kaplnky bola ukončená a kaplnka bola slávnostne vysvätená na Mástske hody 17.8.2013!

Na výrobu kovaných mreží finančne prispeli mnohí obyvatelia mesta najmä z časti Stupava-Mást. Ďakujeme všetkým súkromným prispievateľom a ich rodinám: Albína Fúsková,  Mária Maderová ,Ján Kohútek, Imrich Horínek, pani Demetrová, Karol Kostka, Helena Belošičová, Miroslav Kalivoda, Jozef Pír, Miroslav a Andrej Kováč, Alojz Štefek, Blažej Fabián, Ján Suchý , Fero Slezák, Klára Tomkovičová, Ferdinand Kovács, Leopold Slezák, Vlado Lachkovič, Ján Polák, Svetozár Prokeš, Peter Semanco, Štefan Polák, Eva Lachkovičová, Roman Gašpárek, Fero Mader, Leonka Vaneková, Jozef Kubovič, Jarka Banovičová, Mária Turanská, Marta Draškovičová, Bohuš Mračko, Eva Gašparovičová, Tonka Slezáková, Helena Bobáková, Eva Buchtová, Fero Stríbrnský, Marta Horínková, Viera Kalivodová, Marta Bubničová –Puškáčová, Jozef Granec, Mária Kostková, Ernest a Anežka Belošič, Ľubomír Miščík, Peter Muškát, Mário Janík, Ľubomír Dobrovodský, za spoločenstvo sv. Ruženca - p. Horínková , p. Kohútková, 1 neznámy darca! Ďakujeme za pomoc aj všetkým organizáciám a firmám: mskokatolícka farnosť Stupava, Mesto Stupava, MKIC Stupava, Agroservis Stupava  s.r.o., ProfiRent, s.r.o. Stupava, Anton Stankovský - Spojovací  materiál, Autodoprava-Tibor Požgay, Róbert Daráš – Roty, Bohuslav Blecha – BOBOreklama a Farské spoločenstvo  Stupava.

Za každý príspevok Vám srdečne ďakujeme!


Rekonštrukcia nádvoria objektu bývalý „Obecný dom Mást“:

Po odsúhlasení spôsobu rekonštrukcie nádvoria s vlastníkom objektu, teda Mestom Stupava, následnom spracovaní potrebnej projektovej dokumentácie a získaní potrebných súhlasov a povolení sme v apríli 2014 zahájili samotné rekonštrukčné práce. Obnovený bol vonkajší murovaný plot, odstránená bola jeho centrálna časť v dĺžke ca 7,0 m a nahradená kovovou posuvnou bránou, takéto riešenie zabezpečuje v prípade potreby priame prepojenie nádvoria s priľahlou uličkou, čím sa významne zväčší využiteľný priestor pre organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí na nádvorí. Rekonštrukcia ďalej zahŕňala vybratie pôvodnej dlažby a novú pokládku z časti pôvodnej a z časti novej dlažby na celkovej ploche ca 250 m2 s následnou úpravou jestvujúcej zelene na ploche nádvoria. Pozdĺž celého nádvoria bola na priľahlých stenách rozmiestnená nová elektroinštalácia. Zároveň boli zrekonštruované aj priľahlé sociálne zariadenia prístupné priamo z nádvoria, dobudovaný bol prístrešok nad ich vstupom a stena ktorá ich oddeľuje od okolitého priestoru nádvoria. Prvú fázu rekonštrukcie nádvoria sa nám podarilo ukončiť v auguste 2014 aj vďaka Vašim dobrovoľným príspevkom, ktoré sme vyzbierali na nami organizovaných kultúrno-spoločenských podujatiach, ako aj vďaka finančnému prispeniu Mesta Stupava a nezištnej pomoci niektorých miestnych firiem a obyvateľov.

[obrazok] P1090713.JPG [obrazok] P1110078.JPG [obrazok] P10230.jpg

V druhej fáze rekonštrukcie sme pokračovali v roku 2015. Dokončili sme nátery priľahlých stien nádvoria a po odsúhlasení s vlastníkom objektu, získaní potrebných súhlasov, povolení a v neposlednom rade aj potrebných financií, sme v júni 2015 umiestnili nad celou plochou pódia o rozlohe ca 30m2, ľahký celodrevený prístrešok, čím sa nám podarilo opäť výrazne skultivovať celé prostredie nádvoria. Prístrešok nad pódiom bol zrealizovaný vďaka výraznému finančnému prispeniu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Týmto ďakujeme BSK za spoluprácu na projekte rekonštrukcie nádvoria. Realizáciou prístrešku nad pódiom sme v auguste 2015 úspešne ukončili projekt rekonštrukcie nádvoria objektu bývalého „Obecného domu Mást“.

[obrazok] P00312.JPG [obrazok] P00512.JPG [obrazok] Mast-nadvorie-2015.jpg

Cieľom rekonštrukcie bolo zlepšenie dispozičného riešenia nádvoria so zreteľom na využitie a zachovanie jeho pôvodných častí ako aj zväčšenie využiteľného priestoru, čo sa podarilo otvorením oplotenia a priamym prepojením nádvoria s priľahlou uličkou. Najviac nás teší že máme teraz aj v rámci mestskej časti Stupava-Mást dôstojný priestor na spoločné stretnutia obyvateľov mesta. Ďakujeme za finančnú pomoc BSK, ako aj Mestu Stupava a všetkým osobám a firmám, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii projektu rekonštrukcie nádvoria, srdečná vďaka Vám!


OBNOVA POMNÍKA OBETIAM 1. SVETOVEJ VOJNY PRED KOSTOLOM SV. ŠEBASTIÁNA A RÓCHA V MÁSTE.

Počas 1.svetovej vojny bolo zmobilizovaných viac než 60 miliónov vojakov, zahynulo najmenej 9.600 000 vojakov a asi 7.000 000 civilistov. Zranených bolo vyše 20 000 000 ľudí. Väčšinu obetí vojny tvorili vojaci, často veľmi mladí.  Slovensko bolo počas vojny súčasťou Rakúsko-Uhorska, pričom do rakúsko-uhorskej armády bolo mobilizovaných asi 400 – 450.000 Slovákov. Z nich asi 69.700 zahynulo a 61.660 bolo zmrzačených, viac ako polovica z nich zahynula na východnom fronte, predovšetkým na začiatku vojny. Odpor Slovákov voči vojne sa začal vo prejavovať až neskôr, veľa Slovákov vstúpilo počas vojny do česko-slovenských légií vo Francúzsku, Rusku a Taliansku, slovenskí dobrovoľníci vstupovali aj do americkej armády.        (zdroj: © wikipedia.org  / Prvá svetová vojna )

V 1.svetovej vojne zahynulo 104 obyvateľov Stupavy ( pomník padlých v Stupave bol postavený v roku 1924 pred kostolom sv. Štefana kráľa ) a 27 obyvateľov vtedajšej susednej obce Mást:

MRTVÝM HRDINOM VENUJE NA PAMIATKU OBEC MÁST.

BANOVIČ JOZEF 1877-1914

BLECHA PETER 1881-1914

KALIVODA ŠTEFAN 1889-1914

MAROŠ JÁN 1884-1915

POLAK JOZEF 1879-1914

DRAŠKOVIČ JÁN 1886-1914

SLEZÁK JÁN 1875-1915

ŠTABLA FRANT. 1887-1915

DRAŠKOVIČ ŠEB. 1875-1917

BELZÁR JÁN 1895-1917

IVAN GAŠPAR 1872-1918

MOZA JAKUB 1882-1917

HRICA JOZEF 1890-1919

PALKOVIČ TOMAŠ 1876-1917

DRAŠKOVIČ ŠTEF. 1883-1917

SUCHA FRANT. 1890-1918

SUCHÝ VENDEL 1880-1914

LAHKOVIČ ADOLF 1889-1915

HRDINA FRANT. 1893-1915

ÚLEHLA JOZEF 1887-1916

OBRMAR TOMAŠ 1894-1916

ŠVEC JOZEF 1895-1916

SABO JOZEF 1889-1915

SLEZÁK FRANT. 1883-1916

ÚLEHLA LUDVIK 1889-1916

MATULNÍK TOMAŠ 1877-1916

TARO ALOIS 1897-1916

(zdroj: © epocha.sk - S.Prokeš: Stupavčania a Mášťania v 1. sv. vojne: Stupava-história-pamiatky-osobnosti-príroda 2007 )

Rekonštrukcia pomníka pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. sv. vojny (11.11.1918) bola zahájená 15. júna 2018. Realizáciu finančne zabezpečilo občianske združenie MÁSTSKY POTRAVINOVÝ SPOLOK v STUPAVE v spolupráci s Farnosťou STUPAVA a Mestom STUPAVA. Odborné práce zrealizovali páni J. Hrvoľ a P. Pohanka, pracovníci Oblastného reštaurátorskoho ateliéru Bratislava. Pomocné práce vrátane úpravy okolia zrealizovalo združenie svojpomocne. Obnovený pomník bude znovu posvätený dekanom Mons. F. Mikulom dňa 18.8.2018 v rámci osláv Mástskych a Stupavských hodových slávností.

 [obrazok] PomnikPadlych-Mast-04-2018.jpg [obrazok] PomnikPadlych-Mast-06-2018.jpg [obrazok] PomnikPadlych-Mast-08-2018.jpg 

Rekonštrukciou pomníka vyjadrujeme úctu pamiatke našich predkov a všetkých obetí tohto dovtedy najväčšieho vojnového konfliktu v dejinách ľudstva.

Srdečne ďakujeme všetkým ktorí prispeli na farskú zbierku, ďakujeme za pomoc mestu Stupava a všetkým vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za Vaše príspevky!Viac o činnosti VÚP-Biocentrum Modra sa dozviete TU!


Celé znenie žiadosti o zápis označenia "Stupavské zelé" uverejnenej vo Vestníku EU- dňa 07-01-2017 - NA STIAHNUTIE TU!
[obrazok] EU-VestnikC5-Uverejnenie-Stupavske zele_07-01-2017.jpg