Mástsky potravinový spolok v STUPAVE

INFORMAČNÝ SERVIS

Pre všetkých prvovýrobcov tradičnej stupavskej kyslej kapusty predávanej z dvora.


Postup pridelenia a podmienky užívania ochrannej značky EÚ  pre výrobok STUPAVSKÉ ZELÉ - Chránené označenie pôvodu (CHOP) - prostredníctvom združenia Mástsky potravinový spolok v Stupave (MPSS).


Žiadateľ o užívanie označenia STUPAVSKÉ ZELÉ (CHOP) je povinný:

● oboznámiť sa s Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/791, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu zapisuje názov STUPAVSKÉ ZELÉ (CHOP), najmä s obsahom Špecifikácie výrobku (Príloha č.1), a dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia pri výrobe výrobku
● vyznačiť na katastrálnej mape lokalitu(y) vrátane parc.čísla (čísiel), na ktorej má vysadenú kapustu a potvrdiť pravdivosť týchto údajov svojim podpisom vo Vyhlásení pestovateľa (Príloha č. 2), ktoré následne potvrdí MPSS žiadateľovi ako platné osvedčenie o overení lokality výsadby
● mať zaregistrovaný Predaj z dvora na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Senci (RVPS), podľa Nariadenia vlády SR č.360/2011 a č.100/2016 Z. z., resp. zaregistrovanú podnikateľskú činnosť v oblasti výroby potravín, ak žiadateľ nemá registrovaný predaj z dvora, môže poveriť MPSS sprostredkovaním
● požiadať MPSS o sprostredkovanie Vstupnej certifikácie výrobku príslušným kontrolným orgánom -  Štatnou veterinárnou a potravinovou správou SR (ŠVPS), ktorá bude vykonaná u výrobcu, a neskôr umožniť aj vykonávanie overovania kvality kontrolným orgánom
Pozn.: (jednorazové náklady na vstupnú certifikáciu ŠVPS sú: 100€, cena zahŕňa vstupnú kontrolu, laboratórnu senzorickú skúšku, vydanie certifikátu).
Po úspešnom absolvovaní Vstupnej certifikácie obdrží žiadateľ Vstupný certifikát od ŠVPS  a združenie MPSS vydá žiadateľovi Jednotné označenie výrobcu na výrobok STUPAVSKÉ ZELÉ (CHOP) s vyznačením ročnej (sezónnej) platnosti, zároveň MPSS zverejní žiadateľa v zozname registrovaných výrobcov na webstránke www.stupavske-zele.sk zriadenej na propagáciu registrovaných výrobcov.


Mástsky potravinový spolok v Stupave (MPSS) ako združenie založené za účelom ochrany a kontroly výrobku STUPAVSKÉ ZELÉ (CHOP) je oprávnené:

● overovať lokality výsadby uvedenej žiadateľom vo Vyhlásení pestovateľa
● preúčtovať žiadateľovi jednorazový náklad na Vstupnú certifikáciu vo výške 100€
● účtovať žiadateľovi ročný členský poplatok za registráciu na webstránke
registrovaných výrobcov vo výške 25€ / 1rok
● oboznámiť žiadateľa s možnosťou objednania ďalších propagačných materiálov
● pri zistení porušenia podmienok stanovených pre výrobcov používajúcich
označenie výrobku STUPAVSKÉ ZELÉ (CHOP) pristúpi k nasledovným sankciám:
- odoberie výrobcovi Jednotné označenie výrobcu, čím automaticky stráca nárok
na používanie chráneného označenia výrobku STUPAVSKÉ ZELÉ (CHOP)
- v zozname registrovaných výrobcov ho preradí medzi sankciovaných výrobcov
- pri opakovanom porušovaní podmienok nahlási výrobcu na príslušný kontrolný orgán SRChránené označenie pôvodu (CHOP) sa používa na označenie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny:

• ktorá pochádza z konkrétnej oblasti, určitého miesta alebo krajiny
• ktorej kvalita alebo vlastnosti sú podstatne alebo výlučne dané zemepisným prostredím, vrátane prírodných a ľudských faktorov
• ktorej výroba, spracovanie a príprava sa uskutočňuje výlučne vo vymedzenej zemepisnej oblasti